Hoe het begon...


De Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam is de eerste islamitische organisatie die zich in Nederland meer dan 60 jaar geleden heeft gevestigd. De huidige Lahore Ahmadiyya moslimpopulatie in Nederland is voornamelijk uit Suriname en Nederland afkomstig. Met de grote stroom Surinamers die zich rond 1973 en daarna in Nederland vestigde, ontstond de behoefte zich te bundelen in een vereniging. Op 2 mei 1976 werd in Den Haag de Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Nederland opgericht met dezelfde belangrijkste doelstellingen als die van haar moederorganisatie in Lahore Pakistan. Ook in de andere grote steden werden verenigingen opgericht om de belangen van de aldaar wonende Ahmadies te behartigen. Deze zijn:

- De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Amsterdam (AAIIA) te Amsterdam
- De Rotterdamse Islamitische Vereniging (RIV) te Rotterdam
- De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam (AAIIR) te Rotterdam
- De Ahamdiyya Anjuman Isha’at Islam Utrecht (AAIIU) te Utrecht

Teneinde eendrachtig de doelstellingen van de Ahmadiyyat te realiseren werd de Federatie Ahmadiyya Anjumans Isha’at Islam Nederland (FAAIIN) opgericht, waarin alle bovengenoemde verenigingen participeerden. Door onderlinge twisten leidt deze Federatie momenteel een slapend bestaan. Redenen voor enkele verenigingen om de Unie van Lahore Ahmadiyya Moslim Organisaties in Nederland (ULAMON) op te richten. Een koepelorganisatie, waarin de AAIILN, de AAIIA en de RIV zijn verenigd. De ULAMON heeft onder andere tot doel een dialoog op gang te brengen tussen moslims onderling en tussen moslims enerzijds en niet-moslims anderzijds. Dit wil zij bereiken door het regelmatig organiseren van lezingen, conferenties, seminars en themadagen. Om slagvaardig tewerk te gaan werd hiervoor een kenniscentrum opgericht, te weten het Nederlands Instituut ter Bevordering van Islam Studies (NIBIS).Het NIBIS is een centrum ter bevordering van de kennis van de islam. De Heilige Qor´an, de Soennah en de overige bronnen van kennis vormen de uitgangspunten. De missie van het NIBIS is kennisverspreiding en kennisverbreding van de zuivere islam, zodat de moslims bewuster omgaan met hun geloof en de niet-moslims een beter begrip krijgen van de islam.

Hierdoor is het makkelijker om een onderscheid te kunnen maken tussen geloof en cultuur van de diverse moslimgroepen in Nederland en daarbuiten. Om de publieke opinie te beïnvloeden en de eenzijdige berichtgeving over de islam te doorbreken wordt sinds mei 2004 geparticipeerd in bestuur en de programma-adviesraad van Nederlandse Moslim Omroep. In januari 2005 werd de samenwerking met Soennieten (MNR), Sji’ieten (OSV)en de Alevieten (HAK-DER) bekrachtigd in de oprichting van de Contact Groep Islam (CGI), die door de regering officieel wordt erkend als gesprekspartner van de overheid. Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam is over de gehele wereld verspreid. Het hoofdkwartier is gevestigd in Lahore Pakistan.

De organisatie is verdeeld in 4 zones, te weten:
• Azië: gevestigd in Bangkok, Thailand. hierin zijn Verenigd Zuid Afrika, India, Indonesië, Thailand, Fiji,de filippijnen, Nieuw Zeeland en Australië
• Europa: gevestigd in Nederland, Engeland en Duitsland
• De Verenigde Staten van Amerika: gevestigd in Columbus, Ohio. Hierin zijn verenigd Canada en de deelstaten Ohio, Californië en New York
• Caribische gebied/Zuid Amerika: gevestigd te Paramaribo, Suriname. Hierin zijn verenigd: Suriname, Guyana en Trinidad en Tobago

info@aaiiu.nl | www.aaiiu.nl

Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Utrecht